Vedtægter

Lysabild, 26. oktober 2017

 

 1. Foreningens navn er ”Lysabild sognehistoriske Forening”.
 2. Udadtil forpligtes foreningen ved underskrift af formanden og kasserer i fællesskab.
 3. Foreningens formål er:
  1) at bevare minder om livet i sognet
  2) at bevare minder om begivenheder i sognet
  3) at bevare minder om arbejdet i sognet
  4) at støtte lokalstudier ved udbygning af lokalhistorisk arkiv
  5) at videreføre Dansk Samfunds aktiviteter. Dvs. afholdelse af afstemningsfest 10/2 og markering af våbentilstandsdagen 11/11 kl. 11, så længe der er interesse for arrangementerne.
 4. Medlem af foreningen kan blive enhver interesseret over 15 år.
 5. Generalforsamlingen fastlægger efter indstilling fra bestyrelsen det kommende års medlemskontingent.
 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar.
 7. Den ordinære generalforsamling vælger foreningens bestyrelse, som består af 11 medlemmer. Det tilstræbes, at sognets forskellige områder får repræsentanter i bestyrelsen. I ulige årstal vælges 6, i lige årstal vælges 5. Bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Lysabild sogn.
 8. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 1 år
 9. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne er skiftevis på valg hvert andet år.
 10. Ethvert medlem kan på generalforsamlingen kræve skriftlig afstemning.
 11. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve afgørelse afgjort skriftligt.
 12. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren vælges for 2 år ad gangen.
 13. Regnskabsåret følger kalenderåret og dermed samme termin som for regnskabet til kommunen.
 14. Generalforsamlingen fastlægger efter indstilling fra bestyrelsen minimum af arbejdsopgaver for kommende år.
 15. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når det med dagsordenen skriftligt angivet over for formanden ønskes af 1) et flertal af bestyrelsen eller 2) en tredjedel af foreningens medlemmer.
 16. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem annoncering i lokal presse eller gennem skriftlig meddelelse udsendt til medlemmerne.
 17. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
 18. Lovændringer kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen. Opnås dette ikke, gælder stemmeflerhed på en efterfølgende generalforsamling, der skal holdes efter mindst 8 dages forløb og efter højst 1 måneds forløb.
 19. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages efter beslutning med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling og bekræftelse med stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes efter mindst 8 dages forløb og efter højst 1 måneds forløb. Disse generalforsamlinger træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler, dog jf. § 14.
 20. Den af Historisk Udvalg af 11. marts 1975 etablerede billedsamling hører til på Lysabild skole og kan kun fjernes fra skolen efter godkendelse på en generalforsamling i Lysabild sognehistoriske Forening og med accept af Sønderborgs kommunalbestyrelse.

 

Således foreslået onsdag d. 22. februar 1978 på Lysabild skole på sidste møde i HISTORISK UDVALG af tirsdag d. 11. marts 1975.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag d. 9. februar 1978 samt ændret på ordinære generalforsamlinger 16. januar 1985, 18. januar 1990, 23. januar 2013 og 26. oktober 2017.

Jørn Lind
Formand