Generalforsamling

Referat for ordinær generalforsamling 24. januar 2019: 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LYSABILD SOGNEHISTORISKE FORENING, AFHOLDT DEN 24. JANUAR 2019

I ”KLUBHUSET”, LYSABILD.

 Ad pkt. 1. Valg af dirigent.

Foreslået og valgt: Svend Aage Olsen

Ad pkt. 2. Generalforsamlingens lovlighed.

Annonceringen af generalforsamlingen i orden.( bl.a.i Ugeavisen, den 9. januar)

Ad  pkt. 3. Formandens beretning v/ Jørn Lind

Seneste generalforsamling blev afholdt 26. oktober 2017, men hvor det blev vedtaget at vende tilbage til at generalforsamlingens afholdelse i januar og derved  kommer til at  passe med kommunens regnskab. Beretningen omfatter således mere end et år.

Se bilag; beretning.

Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4. Regnskab v/ kasserer Jan Milo.

Jf. ovenstående – så dækker perioden også mere end et år; 15 måneder.

Se bilag- regnskab. Beholdning pr. 31.12.2018 var kr. 61.924,72 kr.

P.t. er der 578 medlemmer samt 25 livsvarige medlemskaber.

Regnskabet blev godkendt.

 

 Ad pkt. 5 Valgt til bestyrelsen. På valg var:

Inge Christiansen, som blev genvalgt

Poul Råby Petersen, som blev genvalgt

Ellen Margrethe Lyck, som ikke ønskede genvalg.

Grethe Agerholm, som blev genvalgt

Jørn Lind, som ikke ønskede genvalg.

Hans Duus, som blev genvalgt

”Uden for tur” er Steen Jørgensen, Vibøge fratrådt tidligere.

 

Nyvalgt til bestyrelsen, blev:

Fred Jørgensen, Vibøge

Kim Johnsen, Skovby

 

På valg som suppleanter var: Kim Johnsen og Per Andersen. Kim Johnsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Per Andersen ønskede ikke genvalg, som suppleant.

Som suppleanter nyvalgtes: Susanne Guldborg Jensen og Bodil Kryhlmann

På valg som revisor: Helge Paulsen. Genvalgtes

Revisorsuppleant: Peter Muusmann. Genvalgtes

 

Vedr. valg til bestyrelsen er kutymen at der vælges hhv. 6+5 hvert andet år. Ved denne generalforsamling var det ikke muligt at få valgt et medlem mere. Derfor besluttede generalforsamlingen at bestyrelsen skal kontakte mulig kandidat og efterfølgende lade vedkommende indtræde bestyrelsen.

 

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret ->50 ( husstand) og kr. 25 for enkeltpersoner, men generalforsamlingen foreslog at hæve medlemskontingentet til kr. 100 pr. husstand og kr. 50 for enkeltpersoner. Dette forslag blev vedtaget

 

 

Ad pkt. 7 Godkendelse af arbejdsopgav

Åbent Hus i Arkivet søndag, den 3.februar fra kl. 14-17

Åbent Arkiv er – som sædvanlig – første torsdag i hver måned fra kl. 18-20. Dog ikke i januar og juli måned

Afstemningsfest: den 10.februar 2019, hvor Karsten Skov kommer og fortæller om bogen ”Knacker”

Evt. sommerudflugt

Landsby-vandring;

Deltagelse i Landsbymarkedet; september 2019

Mindehøjtidelighed ved Obelisken 11/11

 

Ad pkt. 8 Eventuelt

Kirsten Madsen takkede hhv. Jørn Lind og Ellen Margrethe Lyck for deres arbejde i bestyrelsen gennem mange år.

 

Som evt. udflugtsmål blev foreslået Ribe Domkirke og Ribe By

 

Jan Milo efterlyste frivillige til at hjælpe med at sælge medlemskort, da det er et fhv. stort arbejde, så jo flere, der deles om det – jo bedre. Henvendelse til Jan Milo – eller andre i bestyrelsen.

 

Herefter takkede Jørn Lind for god ro og orden under generalforsamlingen, som hermed sluttede.

 

Der deltog ca. 45 personer i generalforsamlingen, hvor der sædvanen tro blev budt på kaffe m. rigelig tort.

 

 

 

Referent/ Ellen M. Lyck.

 

Efter generalforsamlingen – viste  Ove Kryhlmann og Susanne Guldborg Jensen film fra turen til Frankrig. Flot beskrivelse – flotte film.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 26. oktober 2017. Klik her

Referat fra generalforsamlingen oktober 2016. Klik her